Nikmati PENGHANTARAN PERCUMA dalam Malaysia untuk tempahan RM100 & ke atas
Basket
Free

jangan risau. Kos penghantaran akan dikira secara automatik apabila anda mendaftar keluar dari troli beli-belah anda 😅!

Penghantaran percuma dalam Malaysia untuk tempahan RM100 & ke atas.

Berkuatkuasa mulai 20 Februari 2020.

Berikut adalah terma dan syarat (“Terma dan Syarat”) yang terpakai pada laman web www.novexpert.my kami (“Laman”), Novexpert Malaysia Online, LiveLife Sdn Bhd (558942U) dan bahagian, sekutu dan pegawainya melainkan sebaliknya dinyatakan.

Sila baca terma dan syarat dengan teliti sebelum menggunakan Laman ini. Dengan menggunakan Laman ini, anda mengesahkan pemahaman dan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat. Sila jangan akses dan gunakan Laman ini jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat ini. Laman ini berhak untuk menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar bahagian Terma dan Syarat penggunaan ini pada bila-bila masa. Perubahan akan berkuat kuasa apabila disiarkan di Tapak tanpa notis lain yang diberikan, dan hendaklah juga retrospektif apabila dinyatakan secara khusus. Sila ambil perhatian bahawa setiap kali anda menggunakan Laman ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat. Anda bertanggungjawab untuk sentiasa menyemak maklumat yang disiarkan di Tapak untuk mendapatkan notis tepat pada masanya tentang perubahan tersebut.

Tajuk dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran Terma dan Syarat. Perkataan-perkataan yang memberikan tunggal hendaklah termasuk jamak dan sebaliknya. Rujukan kepada orang hendaklah termasuk individu atau pertubuhan perbadanan. Rujukan kepada "termasuk" atau "termasuk" atau seperti perkataan atau ungkapan hendaklah bermakna tanpa had. Terma dan Syarat ini akan kekal sebagai hak cipta kami.

1. DEFINISI
a) “Akaun” bermaksud akaun yang didaftarkan oleh Pelanggan di Tapak.
b) “Daftar” bermaksud apabila Pelanggan mendaftar untuk mendaftar sebagai Pelanggan dengan niat untuk membeli Produk.
c) “Pengakuan” bermaksud pengakuan kami menerima Pesanan Belian Pelanggan, yang akan dihantar kepada Pelanggan melalui e-mel.
d) “Pengesahan Pesanan” bermaksud e-mel yang dihantar oleh kami kepada Pelanggan untuk mengesahkan penerimaan pesanan Pelanggan
e) “Kontrak” bermaksud perjanjian untuk membekalkan Produk mengikut Pengesahan Pesanan
f) “Pelanggan” bermaksud orang atau entiti undang-undang yang dikenal pasti dalam Pengakuan atau Pengesahan Pesanan kami
g) “Pesanan” bermaksud Pesanan Belian yang diserahkan oleh Pelanggan di Tapak kepada kami untuk Produk daripada Novexpert
h) “Anda” bermaksud orang atau entiti undang-undang yang melayari Tapak dan/atau Pelanggan
i) “Kata Laluan” bermaksud kata laluan untuk Akaun Pelanggan
j) “Portal Pembayaran” bermaksud portal atau gerbang pembayaran pihak ketiga yang memudahkan perkhidmatan pembayaran dalam talian untuk perdagangan elektronik
k) “Novexpert” atau “Kami” bermaksud LiveLife Sdn Bhd (558942U) menjual produk kepada Pelanggan seperti yang dikenal pasti dalam Sebutharga atau Invois kami
l) “Produk” bermaksud produk seperti yang diterangkan dalam Pengesahan Pesanan dan produk lain yang disenaraikan dalam https://www.novexpert.my
m) “Pengesahan Pesanan” bermaksud penerimaan rasmi Pesanan Pelanggan.

2. MEMBUKA AKAUN
2.1 Untuk membuat pesanan Pelanggan mesti terlebih dahulu membuka Akaun di Tapak.

2.2 Untuk membuka Akaun, Pelanggan mesti:
– berumur lebih 18 tahun
– memiliki kad kredit atau debit yang sah yang dikeluarkan oleh bank yang boleh diterima oleh kami
– mempunyai alamat e-mel untuk kami berkomunikasi dengan Pelanggan mengenai perkara yang berkaitan dengan Laman ini dan terutamanya berkaitan dengan sebarang pesanan pembelian yang dibuat oleh Pelanggan di Laman ini
– berikan semua maklumat yang dinyatakan di Tapak seperti yang diperlukan
– memastikan maklumat yang diberikan adalah betul dan tepat pada setiap masa

2.3 Kami berhak untuk menerima atau menolak sebarang permintaan untuk membuka Akaun dan/atau Pesanan tanpa memberikan sebarang sebab. Kami selanjutnya berhak untuk menutup mana-mana Akaun untuk sebarang ketidakpatuhan Terma dan Syarat ini.

3. PENGAKTIFAN AKAUN & KATA LALUAN
3.1 Membuka Akaun melibatkan proses pengaktifan akaun untuk:
– mengesahkan alamat e-mel Pelanggan
– mengesahkan arahan pembukaan akaun Pelanggan
– sediakan kata laluan Pelanggan

3.2 Pelanggan hendaklah mengikut semua arahan yang diberikan di Tapak dan dalam e-mel yang dihantar kepada Pelanggan daripada kami sebagai sebahagian daripada proses pembukaan Akaun, untuk melengkapkan pembukaan Akaun.

3.3 Akaun Pelanggan akan dianggap dibuka hanya apabila Pelanggan telah menerima e-mel yang mengesahkan bahawa Akaunnya telah dibuka. Pelanggan hendaklah diberikan nombor Akaun, nama pengguna dan kata laluan seperti yang ditetapkan oleh Pelanggan semasa pendaftaran akaun untuk Akaunnya. Pelanggan dinasihatkan untuk merahsiakan kata laluannya. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk menghalang penggunaan tanpa kebenaran Akaunnya. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang berkaitan dengan dan/atau akibat daripada sebarang penggunaan tanpa kebenaran Akaun Pelanggan walau apa pun yang timbul.

4. TEMPAHAN & PENGESAHAN ORDER
4.1 Semua pesanan hendaklah dibuat melalui Tapak mengikut arahan yang disediakan di Tapak.

4.2 Pelanggan hendaklah bertanggungjawab untuk menyemak dan memastikan produk, kuantiti dan harga adalah betul. Pelanggan hendaklah bertanggungjawab selanjutnya untuk memastikan semua butiran yang diberikan adalah betul. Pembayaran hanya boleh dibuat melalui gerbang pembayaran yang diluluskan dan/atau portal seperti yang disediakan di Laman.

4.3 Melainkan dinyatakan sebaliknya di Tapak, Pelanggan hendaklah membayar semua caj penghantaran dan pengendalian dan hendaklah menanggung semua jualan, penggunaan, barangan dan perkhidmatan negara, wilayah, kerajaan, negeri dan tempatan, nilai tambah, eksais, keistimewaan dan levi/cukai yang serupa.

4.4 Setelah menerima Pesanan Pelanggan, kami akan memberitahu Pelanggan melalui e-mel Pengakuan untuk mengakui penerimaan Pesanannya. Pengakuan terhadap pesanan Pelanggan ini bukan merupakan penerimaan pesanan Pelanggan. Kami mungkin menolak untuk menerima Pesanan atas sebarang sebab, termasuk ketiadaan bekalan. Baik Pengakuan Pesanan Pembelian kami mahupun kegagalannya untuk membantah terma dan syarat yang bercanggah, berbeza, atau tambahan dalam Pesanan Pembelian akan dianggap sebagai penerimaan terma dan syarat sedemikian atau penepian peruntukan di sini.

5. PENERIMAAN DAN PENGESAHAN TEMPAHAN
5.1 Penerimaan pesanan Pelanggan hendaklah dalam bentuk Pengesahan Pesanan melalui e-mel yang dihantar oleh kami ke alamat yang diberikan dalam Akaun Pelanggan.

5.2 Sebelum penghantaran Pengesahan Pesanan, kami berhak untuk menolak untuk memproses Pesanan Pelanggan tanpa memberikan sebarang sebab.

6. PEMBATALAN TEMPAHAN
6.1 Sebelum kami menerima pesanan Pelanggan dengan pengeluaran Pengesahan Pesanan kepada Pelanggan, Pelanggan boleh membatalkan Pesanannya tanpa memberikan sebarang sebab. Pembatalan Pesanan hendaklah dibuat secara bertulis dan hendaklah melalui e-mel yang dinyatakan di Laman Novexpert.

6.2 Jika kami menerima arahan pembatalan Pelanggan sebelum Pengesahan Pesanan, tidak akan ada sebarang caj langsung daripada kami tetapi kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang caj yang mungkin dikenakan oleh kad kredit atau syarikat kad debit Pelanggan (jika ada). Walau bagaimanapun, kami berhak untuk dibayar balik untuk sebarang caj kewangan atau pentadbiran yang dikenakan ke atas kami oleh mana-mana pihak ketiga.

6.3 Jika pembatalan Pesanan Pelanggan diterima selepas Pengesahan Pesanan, dan Produk telah pun dihantar kepada Pelanggan, Pelanggan akan dikehendaki memulangkan Produk mengikut Polisi Penghantaran dan Bayaran Balik.

6.4 Jika pembatalan Pesanan Pelanggan diterima selepas Pengesahan Pesanan tetapi sebelum penghantaran, Pelanggan hendaklah berusaha, tanpa jaminan, untuk menghentikan penghantaran dan membantu dalam menamatkan proses penghantaran dan membatalkan Pesanan.

6.5 Tertakluk kepada Klausa dalam Polisi Penghantaran dan Bayaran Balik, tiada Pesanan boleh dibatalkan dan bayaran balik akan dibuat kepada Pelanggan sebaik sahaja Produk dihantar kepada dan diterima oleh Pelanggan.

6.6 Pelanggan mengakui sepenuhnya bahawa pembayarannya dibuat melalui portal pembayaran pihak ketiga, kami tidak akan bertanggungjawab untuk tempoh masa yang diperlukan untuk bayaran balik atau untuk sebarang kelewatan. Kami berjanji untuk membayar balik pembayaran Pelanggan, secepat mungkin, ditolak sebarang caj yang boleh dibayar balik disebabkan oleh pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada portal pembayaran, pembekal perkhidmatan penghantaran kami, pembekal, pengilang dan lain-lain

7. WARANTI & LIABILITI PRODUK
7.1 Melainkan dinyatakan sebaliknya, kami TIDAK memberi sebarang waranti kepada Pelanggan bahawa Produk tersebut sesuai untuk sebarang tujuan tertentu kerana waranti pengeluar dan/atau pengedar masing-masing telah disediakan dalam setiap Produk yang dijual oleh kami. Pelanggan hendaklah menghubungi pengeluar dan/atau pengedar Produk masing-masing secara terus dalam masa yang ditetapkan sekiranya Produk mengalami kerosakan. Pelanggan hendaklah menggunakan waranti tersebut untuk sokongan Produk tersebut dan dalam apa jua keadaan tidak melihat kepada LiveLife Sdn Bhd tetapi hendaklah merujuk kepada pengilang dan/atau pengedar yang berkaitan untuk sokongan waranti tersebut.

7.2 Pelanggan hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk penilaian mana-mana Produk dan keputusan untuk membeli dan menggunakan mana-mana Produk yang dipasarkan di Laman ini.

7.3 Kami tidak akan bertanggungjawab dalam kontrak atau tort untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami oleh mana-mana Pelanggan walau bagaimanapun yang timbul daripada penggunaan Produk dan hak pengguna adalah terhad kepada yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini.

7.4 Tertakluk kepada klausa 7.8, jumlah liabiliti kami di sini berkenaan dengan setiap peristiwa atau siri peristiwa yang berkaitan tidak boleh melebihi jumlah yang diinvois untuk Produk berkenaan.

7.5 Pelanggan hendaklah menanggung rugi kami dan memastikan kami menanggung rugi sepenuhnya dan berkesan terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan kepada mana-mana harta benda atau kecederaan atau kematian mana-mana orang yang disebabkan oleh apa-apa tindakan cuai atau peninggalan atau penyalahgunaan sengaja Pelanggan atau oleh sebarang pelanggaran kontraknya. kewajipan yang timbul daripada Terma dan Syarat ini.

7.6 Pelanggan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab untuk Produk dihentikan atau tidak tersedia untuk digunakan. Kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan kepada Pelanggan untuk sebarang
a) kerosakan sampingan, tidak langsung, khas atau berbangkit,
b) kehilangan peluang,
c) kehilangan hasil,
d) kehilangan keuntungan atau keuntungan yang dijangkakan,
e) kerugian perniagaan
f) kehilangan kontrak,
g) kehilangan muhibah,
h) kerugian yang timbul daripada gangguan perniagaan; dan
i) kerugian yang timbul daripada atau berkaitan dengan pencemaran atau pencemaran, semua yang timbul daripada atau berkaitan dengan pembelian, penggunaan atau prestasi Produk, walaupun kami telah dinasihatkan tentang kemungkinannya.

7.7 Sebarang kesilapan tipografi, perkeranian atau lain-lain atau peninggalan dalam literatur jualan, sebut harga, senarai harga, penerimaan tawaran, invois atau dokumen atau maklumat lain yang dikeluarkan oleh kami akan tertakluk kepada pembetulan tanpa sebarang liabiliti di pihak kami.

7.8 Jika di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai, syarat dan waranti yang tersirat tidak boleh dikecualikan, liabiliti kami untuk pelanggaran syarat dan waranti tersebut akan dihadkan, mengikut pilihan kami,
a) kepada penggantian Produk atau pembekalan Produk yang setara tertakluk kepada polisi penggantian yang dinyatakan dalam Polisi Penghantaran dan Bayaran Balik; ATAU
b) kepada pembayaran kos menggantikan Produk atau memperoleh Produk yang setara

8 MAKLUMAT PRODUK
8.1 Kami berjanji untuk memberikan maklumat Produk setepat mungkin berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pembekal, pengedar dan/atau pengilang Produk. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas ketepatan atau ketepatan sebarang maklumat yang diberikan kepada kami oleh pembekal Produk, pengedar dan/atau pengilang.

9. KEWAJIPAN PELANGGAN
9.1 Semasa penerusan Terma dan Syarat ini atau mana-mana perjanjian jualan yang dibuat antara kami dan Pelanggan, Pelanggan hendaklah:-

(a) Pastikan bahawa keadaan persekitaran yang sesuai (khususnya yang (jika ada) yang ditakrifkan dalam manual pengguna Produk yang berkaitan) dikekalkan untuk Produk dan akan terus mengekalkan dalam keadaan baik tempat Produk disimpan;

(b) Pastikan Produk digunakan dengan cara yang betul, mengikut manual pengguna Produk;

(c) Gunakan pada atau dengan Produk sahaja aksesori, lampiran, komponen atau peralatan atau produk tambahan seperti yang kami cadangkan, atau disyorkan mengikut manual pengguna Produk, atau biasa dan betul digunakan pada atau bersama Produk.

(d) Tidak digunakan bersama-sama dengan Produk sebarang aksesori, lampiran, komponen atau peralatan tambahan atau produk selain daripada yang diluluskan secara khusus sebagai serasi oleh manual pengguna Produk yang berkaitan.

10. FORCE MAJEURE
Kami akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan dalam melaksanakan mana-mana kewajipannya di bawah Terma dan Syarat ini jika kelewatan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabah kami dan kami berhak mendapat lanjutan masa yang munasabah untuk melaksanakan kewajipan tersebut.

11. SEKATAN EKSPORT
11.1 Setiap pihak, dengan perbelanjaannya sendiri, akan mematuhi semua undang-undang, perintah dan peraturan yang terpakai bagi mana-mana pihak berkuasa kerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas aktivitinya berkaitan dengan Terma dan Syarat ini dan sebarang perjanjian penjualan berhubung dengan Produk yang dibuat antara kami dan Pelanggan. Setiap pihak akan memberikan kepada pihak yang satu lagi sebarang maklumat yang diperlukan untuk membolehkan pihak yang satu lagi mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Produk. Kami dan Pelanggan mengakui bahawa mana-mana Produk yang dilesenkan atau dijual di bawah mana-mana perjanjian jualan mungkin tertakluk kepada undang-undang dan peraturan kawalan import/eksport, termasuk negara dari mana ia dibekalkan dan di mana ia digunakan dan bersetuju untuk mematuhi undang-undang tersebut dan peraturan. Produk yang dibeli tidak boleh dijual atau dipindahkan kepada pengguna akhir terhad atau ke negara terhad. Pelanggan dan kami bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan dan perintah eksport yang berkenaan. Di samping itu, setiap pihak bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan pihak yang lain tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, tuntutan atau sebab tindakan terhadap pihak yang lain disebabkan pelanggaran pihak yang menanggung rugi atau dakwaan pelanggaran undang-undang, peraturan dan perintah import/eksport yang berkenaan.

12. UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL
12.1 Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan tertakluk kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah Malaysia.

13. PENGGUNA
13.1 Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini akan menjejaskan hak berkanun Pelanggan yang berurusan dengan kami sebagai pengguna seperti yang ditakrifkan dalam mana-mana perundangan perlindungan pengguna yang bertujuan untuk melindungi pengguna dalam transaksi yang serupa.

14. UMUM
14.1 Pelanggan tidak boleh diserah hak atau sebaliknya memindahkan mana-mana perjanjian penjualan, atau mana-mana hak dan kewajipannya di bawah ini sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Sebarang penyerahan hak tanpa kebenaran itu akan dianggap batal dan tidak sah.

14.2 Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini dianggap oleh mana-mana pihak berkuasa berwibawa sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan secara keseluruhan atau sebahagiannya, kesahihan peruntukan lain Terma dan Syarat ini dan baki peruntukan berkenaan tidak akan terjejas olehnya. .

15. TIADA PENGECUALIAN
15.1 Tiada kegagalan atau kelewatan pihak kami dalam melaksanakan apa-apa kuasa atau hak di bawah Terma dan Syarat ini atau mana-mana perjanjian jualan beroperasi sebagai penepian, dan tidak juga mana-mana satu atau sebahagian daripada mana-mana kuasa atau hak menghalang sebarang pelaksanaan lain atau selanjutnya, atau melaksanakan apa-apa kuasa atau hak lain.